Sunday, June 15, 2008

Energy

หนังสือพิมพ์

เรื่องที่ผมสนใจและคิดว่ามันมีมากเหลือเกิน มากซะจนไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ไหน ผมจึงคิดที่ว่าอยากเอาไอ้สิ่งนี้มาทําเป็นงานหรือ
อะไรสักอย่าง เพื่อให้คนรู้ซึ้งถึงพลังงาน หรือของที่เราใช้ไปแล้วให้คนหันมาตระหนักถึงสิ่งนี้ โดยอยากสื่อสารออกมาในรูปแบบ
ของ print ad โดยการนําคําทุกคําที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ที่เราใช้แล้ว หาคําที่เป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ แล้วนํามาทําให้เกิดภาพใหม่โดย ภาพจะให้ความรู้สึกตรงข้ามกับ คําที่ต้องการจะสื่ออกไป


No comments: