Thursday, February 28, 2008

งานจบ

ต่อจากคราวที่แล้วผมได้คิดงานแล้วว่าน่าจะทําออกมาในรูปแบบ product โดยแยกออกได้ดังนี้

concept แนวคิดนี้ได้มาจาก micro makro โดยแตกมาจากสิ่งเล็กๆที่เหมือนกันแต่เมื่อรวมตัวกันก็จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ ที่ไม่กําหนดรูปแบบ แต่จะเปลี่ยนรูปแบบไปตามที่คนเป็นคนกําหนดให้เปลี่ยน ไปตามรูปแบบที่ต้องการให้เป็น โดยมีขอบเขตจํากัดมากําหนด

content กําหนดรูปแบบให้เป็นหน้าคน โดยนําคนมาหลายๆแบบให้มาอยู่ใน scale ขอบเขตที่กําหนดไว้ซึ่งเป็นลูกบาศก์ ให้คนลองมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของเค้าโครงหน้าโดยที่แต่ละคนจะมี scale หน้าที่เแตกต่างกันและจะเปลี่ยนไปเป็นแบบต่างๆตามที่กําหนด

style โดยงานจะทําเป็นแบบ product เหมือนสินค้าในรูปแบบของเล่น
นี่เป็นงานครับ
โดยอย่างแรกเราต้องกําหนดรูปแบบของของลูกบาศก์ก่อนนี่เป็นโปสเตอร์ของงาน
แพคเกตเสร็จแล้วก๊าบบ


No comments: