Thursday, February 28, 2008

งาน final

นี่เป็นงานโปรเจคสุดท้ายของผม โดยอาจารมีคอนเซปมาว่า ต้องทํางานควบคู่ไปกับไมโคร และแมคโคร โดยผมจะบอกก่อนว่า ไมโครเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ส่วนแมคโครเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ซึ่งก็คือสิ่งที่มีขนาดใหญ่ ผมจึงไปหาและค้นคว้าข้อมูลมาจึงทราบว่า อะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็ก
เมื่ออะตอมที่เหมือนๆกันมารวมตัวกันก็จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีอนุภาพมากขึ้นนั่นก็คือ รังสี

No comments: